KOŠARKARSKI KLUB LJUBLJANA

POMEMEBNO!

Ljubljana, 29.11.2023

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Statusa Košarkarskega kluba Ljubljana, predsednik Košarkarskega kluba Ljubljana sklicuje in vabi vse člane na
ZBOR ČLANOV KK LJUBLJANA.

Vse člane in članice KOŠARKARSKEGA KLUBA LJUBLJANA vabimo, da se udeležijo Zbora članov društva, ki bo potekal v dvorani OŠ Hinka Smrekarja, dne 13.12.2023 ob 19:30 uri.

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog dnevnega reda
Letno poslovno poročilo za leto 2022
Poročilo IO za leto 2022/23
Poročilo nadzornega zbora za sezono 2022/23
Finančni plan za leto 2023/24
Volitve predsednika
Razno

Gradivo za zbor bo objavljeno na klubskem poratlu (link: https://ljubljana.spletni-portal.si) vsaj 7 dni pred pričetkom zbora.

Člani KK Ljubljana lahko v zvezi z gradivom rednega zasedanja zbora posredujejo pisna vprašanja, na katera morajo pristojni organi odgovoriti pred ali najkasnenje na seji zbora. Vprašanja moraji prispeti v pisni obliki najkasneje 3 dni pred dnevom pričetka zbora na elektronski naslov (e-pošta: vodstvo@kkljubljana.si).

Za točki 1. in 2. dnevnega reda je mogoče podati pripombe na enak način in v istem obdobju, kot navedeno zgoraj. V kolikor pripomb, ki bi vplivale na potrditev dveh točk, ne bo, se smatra, da sta potrjeni, v nasptronem primeru bosta del glasovanja. V tem obdobju je tudi možnost podajanja pisnih pobud, predlogov kot tudi raznih vprašanj pod točko Razno, ki niso vezana na gradivo zbora.

Volilno pravico imajo samo redni člani kluba. Nepolnoletni člani do dopolnjenega 15. leta nimajo aktivne in pasivne volilne pravice, pač pa njihovo volilno voljo izraža edeon od staršev ali njihov zakoniti zastopnik. Volilna pravica preostalih članov ni prenosljiva!

Kandidate za člani organov KK Ljubljana pozivamo, da svojo kandidaturo najavijo tri dni pred zborom. Udeležba kandidatov je obvezna in morajo imeti poravnano članarino za tekoče leto. Od kandidatov se pričakuje, da se predstavijo članom na zboru. Glasovanje ni tajno.

Člane naprošamo, naj se v čim večjem številu udeležijo zbora in tako aktivno prispevajo k delovanju društva!

Predsednik KK Ljubljana

Nikola Pantić